Publikováno Napsat komentář

Kapitola 3.18 plán personálního řízení

Kapitola 3.18 plán personálního řízení

sekce:

3.18.010 rozsah a účel.

3.18.020 diskriminace zakázána.

3.18.030 podání.

3.18.040 personální pravidla.

3.18.050 osvobozených zaměstnanců.

3.18.010 rozsah a účel.

a. tato kapitola se vztahuje na všechna oddělení městské správy. Tato kapitola se nevztahuje na školní čtvrť Skagway.

B. Účelem této kapitoly a personálního řádu přijatého podle oddílu 3.18.040 je stanovit zásady a postupy, které má obec dodržovat při správě svého personálního systému a jejichž cílem je vytvořit spravedlivý a jednotný systém personální správy založený na zásluhové zásadě zaměstnání. „Záslužným principem zaměstnání“ se rozumí:

1. Nábor, výběr a podpora zaměstnanců na základě jejich znalostí, dovedností, schopností a ochoty vykonávat práci, včetně otevřeného zvážení kvalifikovaných uchazečů o počáteční jmenování;

2. Udržení zaměstnanců s trvalým nebo zkušebním statusem na základě výkonu práce a chování, včetně přiměřeného úsilí o dočasné trvání pro nápravu nedostatečného výkonu nebo nepřijatelného chování a oddělení z důvodu;

3. Rovné zacházení se zaměstnanci a uchazeči pouze s ohledem na znalosti, dovednosti, schopnost a ochotu vykonávat práci;

4. Mzdové sazby na základě přidělené a provedené práce; a

5. Výběr a udržení zaměstnanců zabezpečeno před politickými vlivy.

(Obr. 11-05, pozměněné, 06/23/2011; Obr. 92-13, přidáno, 05/21/1992)

3.18.020 diskriminace zakázána.

zásadou obce Skagway je nediskriminovat v náboru, zaměstnání, náhradě, povýšení a všech ostatních podmínkách zaměstnání na základě rasy, barvy pleti nebo národního původu, náboženství nebo vyznání, pohlaví, věku, fyzických nebo duševních handicapů, rodinného stavu, změn rodinného stavu, těhotenství nebo rodičovství. Obec nesmí diskriminovat zdravotně postižené žadatele nebo zaměstnance v pracovních akcích, pokud osoba, s přiměřeným ubytováním nebo bez přiměřeného ubytování, může vykonávat základní funkce zaměstnání. Je také politikou obce nediskriminovat na základě politických názorů nebo příslušnosti osoby. Žádný zaměstnanec nesmí pomáhat, abet, nutit, donutit nebo spiknout, aby propustil nebo způsobil, že jiný zaměstnanec odstoupí z důvodu nezákonných diskriminačních faktorů.

(Obr. 11-05, Pozměněné, 06/23/2011; Obr. 92-13, Přidáno, 05/21/1992)

3.18.030 Administrativa.

jak je stanoveno v oddíle 3.01.095, vedoucí městské části má celkovou pravomoc a odpovědnost za personální řízení všech obecních úřadů. S odkazem na oddíl 3.01.095 písm. C) (7) vykonává vedoucí funkci personálního důstojníka, ledaže shromáždění pověřuje vedoucího jmenovat personálního důstojníka.

(Obr. 11-05, pozměněné, 06/23/2011; Obr. 92-13, přidáno, 05/21/1992)

3.18.040 personální pravidla.

a. shromáždění usnesením přijme taková personální pravidla, která mohou být nezbytná pro provádění účelů této kapitoly a provádění tohoto plánu personálního řízení.

B. personální řád stanoví:

1. Příprava, Údržba a správa plánu klasifikace polohy;

2. Příprava, Údržba a správa kompenzačního plánu;

3. Využití metod náboru, zkoušek a výběru zaměstnanců, které spravedlivě otestují znalosti, dovednosti, schopnosti a ochotu vyšetřované osoby plnit povinnosti pozice nebo třídy, pro kterou je zaměstnání hledáno;

4. Metody a typy jmenování do obecní služby a příslušné zkušební doby;

5. Pracovní doba a obecní svátky;

6. Postupy pro provádění hodnocení výkonnosti;

7. Rozvoj vzdělávacích programů zaměstnanců;

8. Politika dovolené;

9. Postupy pro rezignaci a dobrovolné degradace;

10. Postupy pro přezkum sporných personálních akcí a řešení stížností a odvolání zaměstnanců;

11. Politiky a postupy pro snížení pracovní síly;

12. Politiky a postupy upravující zakázané nebo omezené činnosti, mimo jiné včetně politických aktivit, diskriminace v zaměstnání, obtěžování, protekce, užívání drog a alkoholu a mimo zaměstnání;

13. Postupy pro odškodnění a náhrady zaměstnanců; a

14. Další záležitosti, které mohou být nezbytné k provedení a prosazení této kapitoly.

(Obr. 11-05, pozměněné, 06/23/2011; Obr. 92-13, přidáno, 05/21/1992)

3.18.050 osvobozeni zaměstnanci.

plán personálního řízení se vztahuje na všechny zaměstnance městské správy městské části s výjimkou osvobozených zaměstnanců. Osvobozeni zaměstnanci jsou zaměstnanci, jejichž pozice jsou obsazeny osobou, která slouží k potěšení shromáždění městské části a jejichž pracovní doba je určena shromážděním městské části. Osvobozené pozice jsou manažer čtvrti, úředník čtvrti, pokladník čtvrti, šéf policie, výkonný ředitel kliniky a právník čtvrti. Na zaměstnance osvobozeného od daně se vztahují ustanovení plánu personálního řízení, pokud pracovní smlouva zaměstnance nestanoví jinak. Ustanovení týkající se stížnosti, postupy kázně a hodnocení platí s výjimkou toho, že zaměstnanec osvobozený od daně může být kdykoli bezdůvodně ukončen, pokud písemná doba pracovní smlouvy zaměstnance výslovně nestanoví jinak.

(Obr. 11-05, Pozměněné, 06/23/2011; Obr. 92-13, přidáno, 05/21/1992)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.