Udgivet i Skriv en kommentar

Kapitel 3.18 PERSONALELEDELSESPLAN

Kapitel 3.18 PERSONALELEDELSESPLAN

sektioner:

3.18.010 omfang og formål.

3.18.020 diskrimination forbudt.

3.18. 030 Administration.

3.18.040 personale regler.

3.18.050 fritagne medarbejdere.

3.18.010 omfang og formål.

A. Dette kapitel gælder for alle afdelinger i den kommunale regering. Dette kapitel gælder ikke for skoledistriktet.

B. Det er formålet med dette kapitel og de personaleregler, der er vedtaget i henhold til afsnit 3.18.040, at fastlægge de principper og praksis, som kommunen skal følge i administrationen af sit personalesystem og har til formål at etablere et retfærdigt og ensartet personaleadministrationssystem baseret på fortjenstprincippet om beskæftigelse. “Fortjenstprincip for beskæftigelse” betyder:

1. Rekruttering, Udvælgelse og fremme af medarbejdere på grundlag af deres viden, dygtighed, evne og vilje til at udføre arbejdet, herunder åben overvejelse af kvalificerede ansøgere til indledende udnævnelse;

2. Fastholdelse af medarbejdere med permanent eller prøvetid på grundlag af jobpræstationer og adfærd, herunder rimelig indsats af midlertidig varighed for korrektion af utilstrækkelig præstation eller uacceptabel adfærd og adskillelse af årsag;

3. Ligebehandling af medarbejdere og ansøgere kun med hensyn til viden, dygtighed, evne og vilje til at udføre arbejdet;

4. Lønsatser baseret på det tildelte og udførte arbejde og

5. Udvælgelse og fastholdelse af medarbejdere sikres mod politisk indflydelse.

(Ord. 11-05, ændret, 06/23/2011; Ord. 92-13, tilføjet, 05/21/1992)

3.18.020 diskrimination forbudt.

det er kommunens politik ikke at diskriminere ved ansættelse, ansættelse, kompensation, forfremmelse og alle andre ansættelsesvilkår på grundlag af race, farve eller national oprindelse, religion eller trosbekendelse, køn, alder, fysiske eller mentale handicap, civilstand, ændringer i civilstand, graviditet eller forældreskab. Kommunen må ikke diskriminere handicappede ansøgere eller ansatte i ansættelsesaktioner, forudsat at personen, med eller uden rimelig indkvartering, kan udføre de væsentlige funktioner i jobbet. Det er også kommunens politik ikke at diskriminere på grundlag af en persons politiske meninger eller tilknytning. Ingen medarbejder skal hjælpe, støtte, tvinge, tvinge eller konspirere for at afskedige eller få en anden medarbejder til at træde tilbage på grund af ulovlige diskriminerende faktorer.

(Ord. 11-05, Ændret, 06/23/2011; Ord. 92-13, Tilføjet, 05/21/1992)

3.18.030 Administration.

som fastlagt i afsnit 3.01.095 har bydelschefen overordnet myndighed og ansvar for personaleledelse for alle kommunale afdelinger. Med henvisning til afsnit 3.01.095 (C) (7), skal lederen fungere som personaleansvarlig, medmindre forsamlingen bemyndiger lederen til at udpege en personaleansvarlig.

(Ord. 11-05, ændret, 06/23/2011; Ord. 92-13, tilføjet, 05/21/1992)

3.18.040 personale regler.

A. Forsamlingen skal ved resolution vedtage sådanne personaleregler, som måtte være nødvendige for at gennemføre formålene med dette kapitel og gennemføre denne personaleledelsesplan.

B. personalereglerne skal indeholde bestemmelser om:

1. Udarbejdelse, vedligeholdelse og administration af en positionsklassificeringsplan

2. Udarbejdelse, vedligeholdelse og administration af en kompensationsplan

3. Anvendelse af medarbejderrekrutterings -, undersøgelses-og udvælgelsesmetoder, der retfærdigt vil teste den undersøgte persons viden, dygtighed, evne og vilje til at udføre opgaverne i den stilling eller klasse, som der søges beskæftigelse for;

4. Metoder og typer af udnævnelser til kommunal tjeneste og passende prøvetid;

5. Arbejdstid og kommunale helligdage;

6. Procedurer for gennemførelse af præstationsevalueringer;

7. Udvikling af medarbejderuddannelsesprogrammer;

8. En orlovspolitik;

9. Procedurer for fratræden og frivillig degradering;

10. Procedurer for gennemgang af omstridte personalehandlinger og løsning af medarbejderklager og appeller;

11. Politikker og procedurer for reduktion af arbejdsstyrken;

12. Politikker og procedurer for forbudte eller begrænsede aktiviteter, herunder men ikke begrænset til politiske aktiviteter, forskelsbehandling på arbejdspladsen, chikane, nepotisme, stof-og alkoholbrug og uden for beskæftigelse;

13. Procedurer for kompensation og refusion af medarbejdere; og

14. Andre forhold, som måtte være nødvendige for at gennemføre og håndhæve dette kapitel.

(Ord. 11-05, ændret, 06/23/2011; Ord. 92-13, tilføjet, 05/21/1992)

3.18.050 fritagne medarbejdere.

personaleledelsesplanen gælder for alle ansatte i kommunalregeringen i bydelen undtagen for fritagne medarbejdere. Fritagne medarbejdere er medarbejdere, hvis stillinger besættes af en person, der tjener til glæde for borough assembly, og hvis ansættelsesperiode bestemmes af borough assembly. Undtagne stillinger er borough manager, borough clerk, borough kasserer, politichef, klinisk administrerende direktør og borough attorney. En fritaget medarbejder er omfattet af bestemmelserne i personaleledelsesplanen, medmindre andet er fastsat i medarbejderens ansættelseskontrakt. Bestemmelser vedrørende klage, disciplin og evalueringsprocedurer gælder bortset fra at en fritaget medarbejder til enhver tid kan opsiges uden grund, medmindre en skriftlig periode i medarbejderens ansættelseskontrakt specifikt bestemmer andet.

(Ord. 11-05, Ændret, 06/23/2011; Ord. 92-13, tilføjet, 05/21/1992)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.