Julkaistu Jätä kommentti

Luku 3.18 HENKILÖSTÖJOHTAMISSUUNNITELMA

luku 3.18 HENKILÖSTÖJOHTAMISSUUNNITELMA

pääluokat:

3.18.010 soveltamisala ja tarkoitus.

3.18.020 syrjintä kielletty.

3, 18, 030 antotapa.

3.18.040 henkilöstösäännöt.

3.18.050 vapautetut työntekijät.

3.18.010 soveltamisala ja tarkoitus.

A. Tämä luku koskee kaikkia kunnallishallinnon osastoja. Tämä luku ei koske Skagwayn koulupiiriä.

B. Tämän luvun ja 3.18.040 kohdan nojalla annettujen henkilöstösääntöjen tarkoituksena on vahvistaa periaatteet ja käytännöt, joita kunnan on noudatettava henkilöstöjärjestelmänsä hallinnoinnissa ja joiden tarkoituksena on luoda oikeudenmukainen ja yhtenäinen henkilöstöhallintojärjestelmä, joka perustuu ansiotyön periaatteeseen. ”Ansiotyön periaate” tarkoittaa:

1. Työntekijöiden rekrytointi, valinta ja ylentäminen heidän tietojensa, taitojensa, kykyjensä ja halukkuutensa perusteella, mukaan lukien pätevien hakijoiden avoin huomioiminen ensimmäiseen nimitykseen;

2. Pysyvässä tai koeajalla olevien työntekijöiden säilyttäminen työsuorituksen ja-käyttäytymisen perusteella, mukaan lukien kohtuulliset tilapäiset ponnistelut riittämättömän tai sopimattoman käytöksen korjaamiseksi, ja erottaminen syyn vuoksi;

3. Työntekijöiden ja hakijoiden yhdenvertainen kohtelu vain tietojen, taitojen, kykyjen ja halukkuuden osalta;

4. Määrätyn ja tehdyn työn perusteella maksettava palkka; ja,

5. Työntekijöiden valinta ja säilyminen turvataan poliittisilta vaikutteilta.

(Ord. 11-05, muutettu, 06/23/2011; Ord. 92-13, lisätty, 05/21/1992)

3.18.020 syrjintä kielletty.

Skagwayn kunnan periaatteena on olla syrjimättä työhönotossa, työssä, palkkauksessa, ylennyksessä ja kaikissa muissa työehdoissa rodun, ihonvärin tai kansallisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, sukupuolen, iän, fyysisen tai henkisen vamman, siviilisäädyn, siviilisäädyn muutoksen, raskauden tai vanhemmuuden perusteella. Kunta ei saa syrjiä vammaisia hakijoita tai työntekijöitä työllistämistoimissa edellyttäen, että henkilö kohtuullisin asuin tai ilman kohtuullista majoitusta pystyy hoitamaan työn olennaiset tehtävät. Kunnan käytäntönä on myös olla syrjimättä henkilön poliittisten mielipiteiden tai kytkösten perusteella. Työntekijä ei saa avustaa, yllyttää, pakottaa, pakottaa tai vehkeillä toisen työntekijän erottamiseksi tai saada toista työntekijää eroamaan laittomien syrjivien tekijöiden vuoksi.

(Ord. 11-05, Muutettu, 06/23/2011; Ord. 92-13, Lisätty, 05/21/1992)

3.18.030 Hallinto.

kuten kohdassa 3.01.095 todetaan, kunnanjohtajalla on yleinen toimivalta ja vastuu henkilöstöhallinnosta kaikissa kunnallisyksiköissä. Viittaus 3.01 kohtaan.095 (C) (7), johtaja toimii henkilöstöpäällikkönä, jollei kokous valtuuta johtajaa nimittämään henkilöstöpäällikköä.

(Ord. 11-05, muutettu, 06/23/2011; Ord. 92-13, lisätty, 05/21/1992)

3.18.040 henkilöstösäännöt.

A. yleiskokous hyväksyy päätöksellään henkilöstösäännöt, jotka ovat tarpeen tämän luvun tavoitteiden toteuttamiseksi ja tämän henkilöstöjohtamissuunnitelman toteuttamiseksi.

B. henkilöstösäännöissä määrätään:

1. Positioluokitussuunnitelman laatiminen, ylläpito ja hallinnointi;

2. Korvaussuunnitelman laatiminen, ylläpito ja hallinnointi;

3. Sellaisten työntekijöiden rekrytointi -, koe-ja valintamenetelmien käyttö, joilla testataan oikeudenmukaisesti tutkitun henkilön tietoja, taitoja, kykyä ja halukkuutta hoitaa sen tehtävän tai luokan tehtäviä, johon työtä haetaan;

4. Kunnallispalvelukseen nimittämistavat ja-tyypit sekä asianmukaiset koeajat;

5. Työtunnit ja kuntalomat;

6. Menettelyt suorituskyvyn arviointien suorittamiseksi;

7. Työntekijöiden koulutusohjelmien kehittäminen;

8. Lomapolitiikka;

9. Eroamis-ja vapaaehtoiseen erottamiseen liittyvät menettelyt;

10. Menettelyt kiistanalaisten henkilöstötoimien tarkistamiseksi ja työntekijöiden valitusten ja valitusten ratkaisemiseksi;

11. Työvoiman vähentämistä koskevat politiikat ja menettelyt;

12. Politiikat ja menettelyt, jotka koskevat kiellettyä tai rajoitettua toimintaa, mukaan lukien mutta ei rajoittuen poliittiseen toimintaan, työsyrjintään, häirintään, nepotismiin, huumeiden ja alkoholin käyttöön sekä työn ulkopuolella;

13. Työntekijöiden korvausmenettelyt; ja

14. Muut asiat, jotka voivat olla tarpeen tämän luvun täytäntöön panemiseksi ja täytäntöön panemiseksi.

(Ord. 11-05, muutettu, 06/23/2011; Ord. 92-13, lisätty, 05/21/1992)

3.18.050 vapautetut työntekijät.

henkilöstöjohtamissuunnitelma koskee kaikkia kaupunginhallituksen työntekijöitä lukuun ottamatta vapautettuja työntekijöitä. Vapautetut työntekijät ovat työntekijöitä, joiden viran täyttää henkilö, joka palvelee kaupunginosakokouksen mielihyvin ja jonka työsuhteen kestosta päättää kaupunginosakokous. Vapautettuja virkoja ovat borough manager, borough clerk, borough treasurer, poliisipäällikkö, klinikan toiminnanjohtaja ja borough attorney. Vapautettuun työntekijään sovelletaan henkilöstöjohtamissuunnitelman määräyksiä, jollei työntekijän työsopimuksessa toisin määrätä. Valituksen tekemistä, kurinpitoa ja arviointimenettelyjä koskevia säännöksiä sovelletaan, paitsi että vapautetun työntekijän irtisanominen voidaan tehdä ilman syytä milloin tahansa, ellei työntekijän työsopimuksen kirjallisessa määräajassa nimenomaisesti toisin määrätä.

(Ord. 11-05, Muutettu, 06/23/2011; Ord. 92-13, lisätty, 05/21/1992)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.