Geplaatst op Geef een reactie

Hoofdstuk 3.18 PERSONEELSBEHEERPLAN

hoofdstuk 3.18 PERSONEELSBEHEERPLAN

secties:

3.18.010 toepassingsgebied en doel.

3.18.020 discriminatie verboden.

3.18.030 administratie.

3.18.040 personeelsregels.

3.18.050 vrijgestelde werknemers.

3.18.010 toepassingsgebied en doel.

A. Dit hoofdstuk is van toepassing op alle departementen van de gemeente. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de Skagway School District.

B. Het is de bedoeling van dit hoofdstuk en de personeelsregels die overeenkomstig punt 3.18.040 zijn vastgesteld, de beginselen en praktijken vast te stellen die de gemeente moet volgen bij het beheer van haar personeelssysteem en die bedoeld zijn om een eerlijk en uniform systeem van personeelsadministratie op te zetten dat gebaseerd is op het beginsel van verdienste van werkgelegenheid. “Verdienste beginsel van werkgelegenheid” betekent:

1. Werving, selectie en bevordering van werknemers op basis van hun kennis, vaardigheden, bekwaamheid en bereidheid om het werk uit te voeren, met inbegrip van open overweging van gekwalificeerde kandidaten voor een eerste aanstelling;

2. Behoud van werknemers met een vaste of proeftijdstatus op basis van werkprestaties en-gedrag, met inbegrip van redelijke inspanningen van tijdelijke duur voor correctie van ontoereikende prestaties of onaanvaardbaar gedrag, en scheiding vanwege oorzaak;

3. Gelijke behandeling van werknemers en aanvragers met betrekking tot alleen kennis, bekwaamheid, bekwaamheid en bereidheid om het werk uit te voeren;

4. Salarispercentages op basis van de toegewezen en uitgevoerde werkzaamheden, en

5. Selectie en behoud van werknemers veilig voor politieke invloeden.

(ordonnantie 11-05, gewijzigd, 06/23/2011; ordonnantie 92-13, toegevoegd, 05/21/1992)

3.18.020 discriminatie verboden.

het beleid van de gemeente Skagway is om bij aanwerving, tewerkstelling, compensatie, promotie en alle andere arbeidsvoorwaarden niet te discrimineren op basis van ras, huidskleur of nationaliteit, godsdienst of geloof, geslacht, leeftijd, lichamelijke of geestelijke handicaps, burgerlijke staat, veranderingen in burgerlijke staat, zwangerschap of ouderschap. De gemeente discrimineert gehandicapte sollicitanten of werknemers niet bij arbeidsacties, mits de persoon, met of zonder redelijke aanpassingen, de essentiële functies van de baan kan vervullen. Het is ook het beleid van de gemeente om niet te discrimineren op basis van iemands politieke opvattingen of affiliatie. Geen werknemer zal helpen, abet, dwingen, dwingen of samenzweren om ontslag of veroorzaken van een andere werknemer om ontslag als gevolg van illegale discriminerende factoren.

(Ordonnantie 11-05, Gewijzigd, 06/23/2011; Ordonnantie 92-13, Toegevoegd, 05/21/1992)

3.18.030 Administratie.

zoals bepaald in Paragraaf 3.01.095, heeft de borough manager algemene bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor het personeelsbeheer voor alle gemeentelijke afdelingen. Onder verwijzing naar punt 3.01.095 (C) (7), dient de directeur als personeelsfunctionaris, tenzij de algemene vergadering de directeur machtigt een personeelsfunctionaris te benoemen.

(ordonnantie 11-05, gewijzigd, 06/23/2011; ordonnantie 92-13, toegevoegd, 05/21/1992)

3.18.040 Personeelsregels.

A. de algemene vergadering stelt bij Resolutie de personeelsvoorschriften vast die nodig zijn voor de uitvoering van de doelstellingen van dit hoofdstuk en de uitvoering van dit personeelsbeheersplan.

B. het personeelsreglement voorziet in:

1. Opstelling, onderhoud en beheer van een positieclassificatieplan;

2. Opstelling, onderhoud en beheer van een compensatieplan;

3. Gebruik van aanwervings -, examinerings-en selectiemethoden voor werknemers die de kennis, bekwaamheid, bekwaamheid en bereidheid van de onderzochte persoon om de taken van de functie of de klasse waarvoor werk wordt gezocht, op eerlijke wijze testen;

4. Methoden en soorten benoemingen in de gemeentelijke dienst en passende proeftijd;

5. Werkuren en gemeentelijke feestdagen;

6. Procedures voor het uitvoeren van prestatiebeoordelingen;

7. De ontwikkeling van opleidingsprogramma ‘ s voor werknemers;

8. Een verlofregeling;

9. Procedures voor ontslag en vrijwillige degradatie;

10. Procedures voor de herziening van betwiste personeelsacties en de oplossing van klachten en beroepen van werknemers;

11. Beleid en procedures voor vermindering van het personeelsbestand;

12. Beleid en procedures voor verboden of beperkte activiteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot politieke activiteiten, discriminatie op het werk, pesterijen, nepotisme, drugs-en alcoholgebruik en buiten het werk;

13. Procedures voor beloning en vergoedingen van werknemers; en

14. Andere zaken die nodig kunnen zijn om dit hoofdstuk uit te voeren en te handhaven.

(ordonnantie 11-05, gewijzigd, 06/23/2011; ordonnantie 92-13, toegevoegd, 05/21/1992)

3.18.050 vrijgestelde werknemers.

het personeelsbeheerplan is van toepassing op alle werknemers van het gemeentebestuur van de gemeente, met uitzondering van vrijgestelde werknemers. Vrijgestelde werknemers zijn werknemers wier functies worden vervuld door een persoon die ten genoegen van de borough assembly dient en wier duur van het dienstverband wordt bepaald door de borough assembly. Vrijgestelde functies zijn de borough manager, Borough clerk, borough treasurer, chief of police, clinic executive director en borough attorney. Een vrijgestelde werknemer valt onder de bepalingen van het personeelsbeheerplan, tenzij de arbeidsovereenkomst van de werknemer anders bepaalt. Bepalingen met betrekking tot klachtenprocedures, discipline en evaluatieprocedures zijn van toepassing, behalve dat een vrijgestelde werknemer op elk moment zonder reden kan worden beëindigd, tenzij een schriftelijke bepaling van de arbeidsovereenkomst van de werknemer specifiek anders bepaalt.

(Ord. 11-05, Gewijzigd, 06/23/2011; Ord. 92-13, toegevoegd, 21/05/1992)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.