Opublikowano Dodaj komentarz

Rozdział 3.18 plan zarządzania personelem

Rozdział 3.18 plan zarządzania personelem

sekcje:

3.18.010 zakres i cel.

3.18.020 dyskryminacja zabroniona.

3.18.040

3.18.050 zwolnionych pracowników.

3.18.010 zakres i cel.

A. Ten rozdział dotyczy wszystkich wydziałów samorządu miejskiego. Niniejszy rozdział nie dotyczy Okręgu Szkolnego Skagway.

B. Celem niniejszego rozdziału i zasad personalnych przyjętych zgodnie z sekcją 3.18.040 jest określenie zasad i praktyk, które mają być przestrzegane przez Gminę w administrowaniu swoim systemem personalnym i mają na celu ustanowienie sprawiedliwego i jednolitego systemu zarządzania personelem w oparciu o zasadność zatrudnienia. „Zasadność zatrudnienia” oznacza:

1. Rekrutacja, selekcja i promowanie pracowników na podstawie ich wiedzy, umiejętności, zdolności i chęci do wykonywania pracy, w tym otwarte rozważenie kwalifikowanych kandydatów na wstępne powołanie;

2. Zatrzymywanie pracowników ze statusem stałym lub okresowym na podstawie wyników pracy i zachowań, w tym rozsądnych wysiłków o czasowym czasie trwania w celu skorygowania nieodpowiedniej wydajności lub niedopuszczalnego zachowania oraz separacji z przyczyn;

3. Równe traktowanie pracowników i kandydatów tylko w odniesieniu do wiedzy, umiejętności, zdolności i chęci wykonywania pracy;

4. Stawki wynagrodzenia w oparciu o pracę przypisaną i wykonaną; oraz,

5. Selekcja i zatrzymywanie pracowników zabezpieczonych przed wpływami politycznymi.

(Ord. 11-05, zmieniony, 23.06.2011; Ord. 92-13, dodany, 05/21/1992)

3.18.020 dyskryminacja zabroniona.

zgodnie z Polityką Gminy Skagway nie dyskryminuje się w rekrutacji, zatrudnieniu, odszkodowaniach, awansach i innych warunkach zatrudnienia ze względu na rasę, kolor skóry lub pochodzenie narodowe, religię lub wyznanie, płeć, wiek, upośledzenia fizyczne lub psychiczne, stan cywilny, zmiany stanu cywilnego, ciążę lub rodzicielstwo. Gmina nie dyskryminuje niepełnosprawnych wnioskodawców lub pracowników w działaniach związanych z zatrudnieniem, pod warunkiem że dana osoba, z racjonalnymi poprawkami lub bez racjonalnych usprawnień, może wykonywać podstawowe funkcje pracy. Jest to również Polityka gminy, aby nie dyskryminować na podstawie poglądów politycznych lub przynależności danej osoby. Żaden pracownik nie może pomagać, abet, zmuszać, zmuszać lub spiskować w celu zwolnienia lub spowodować innego pracownika do rezygnacji z powodu nielegalnych czynników dyskryminujących.

(Ord. 11-05, Zmieniony, 23.06.2011; Ord. 92-13, Dodany, 05/21/1992)

3.18.030 Administracja.

jak ustalono w sekcji 3.01.095, zarządca gminy ma ogólną władzę i odpowiedzialność za zarządzanie personelem we wszystkich departamentach gminy. W odniesieniu do sekcji 3.01.095(C) (7), kierownik pełni funkcję oficera personalnego, chyba że Zgromadzenie upoważnia kierownika do wyznaczenia oficera personalnego.

(Ord. 11-05, zmieniony, 23.06.2011; Ord. 92-13, dodany, 05/21/1992)

3.18.040 Zasady personalne.

A. Zgromadzenie przyjmuje w drodze uchwały takie zasady personalne, jakie mogą być niezbędne do realizacji celów niniejszego rozdziału i realizacji niniejszego planu zarządzania personelem.

B. Regulamin pracowniczy przewiduje:

1. Przygotowanie, utrzymanie i administrowanie planem klasyfikacji pozycji;

2. Przygotowanie, utrzymanie i administrowanie planem wynagrodzeń;

3. Stosowanie metod rekrutacji, egzaminowania i selekcji pracowników, które rzetelnie sprawdzą wiedzę,umiejętności, zdolności i gotowość badanej osoby do wykonywania obowiązków na stanowisku lub klasie, na którą poszukuje się zatrudnienia;

4. Metody i rodzaje powołań do służby komunalnej oraz odpowiednie okresy próbne;

5. Godziny pracy i dni wolne od pracy;

6. Procedury przeprowadzania ocen skuteczności działania;

7. Rozwój programów szkoleniowych pracowników;

8. Polisa urlopowa;

9. Procedury rezygnacji i dobrowolnej degradacji;

10. Procedury rozpatrywania spornych działań personalnych oraz rozpatrywania skarg i odwołań pracowników;

11. Polityka i procedury zmniejszania siły roboczej;

12. Polityka i procedury regulujące działalność zabronioną lub ograniczoną, w tym między innymi działalność polityczną, dyskryminację w zatrudnieniu, molestowanie, nepotyzm, zażywanie narkotyków i alkoholu oraz poza zatrudnieniem;

13. Procedury dotyczące odszkodowań i zwrotów dla pracowników oraz

14. Inne sprawy, które mogą być niezbędne do wykonania i egzekwowania niniejszego rozdziału.

(Ord. 11-05, zmieniony, 23.06.2011; Ord. 92-13, dodany, 05/21/1992)

3.18.050 zwolnieni pracownicy.

plan zarządzania personelem dotyczy wszystkich pracowników urzędu gminy z wyjątkiem pracowników zwolnionych. Zwolnieni pracownicy to pracownicy, których stanowiska są obsadzane przez osobę, która służy na rzecz zgromadzenia gminy i której okres zatrudnienia jest określony przez Zgromadzenie gminy. Zwolnione stanowiska są borough manager, Borough clerk, borough treasurer, szef policji, dyrektor wykonawczy kliniki i Borough attorney. Zwolnieni pracownicy są objęci przepisami planu zarządzania personelem, chyba że umowa o pracę stanowi inaczej. Stosuje się przepisy dotyczące zażaleń, dyscypliny i procedur oceny, z wyjątkiem tego, że zwolniony pracownik może zostać rozwiązany bez podania przyczyny w dowolnym momencie, chyba że pisemny zapis umowy o pracę pracownika wyraźnie stanowi inaczej.

(Ord. 11-05, Zm. 23.06.2011; Ord. 92-13, Dodano: 21.05.1992)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.