Publicerad den Lämna en kommentar

Kapitel 3.18 personal förvaltningsplan

Kapitel 3.18 personal förvaltningsplan

avsnitt:

3.18.010 omfattning och syfte.

3.18.020 diskriminering förbjuden.

3.18.030 administrering.

3.18.040 Personalregler.

3.18.050 undantagna anställda.

3.18.010 omfattning och syfte.

A. Detta kapitel gäller för alla avdelningar i kommunstyrelsen. Detta kapitel gäller inte Skagways skoldistrikt.

B. Det är syftet med detta kapitel och de personalregler som antagits i enlighet med avsnitt 3.18.040 att ange de principer och praxis som kommunen ska följa i administrationen av sitt personalsystem och är avsedda att upprätta ett rättvist och enhetligt system för personaladministration baserat på meritprincipen för anställning. ”Meritprincipen för anställning” betyder:

1. Rekrytera, välja och främja anställda på grundval av deras kunskaper, skicklighet, förmåga och vilja att utföra arbetet, inklusive öppen behandling av kvalificerade sökande för första anställning;

2. Bibehållande av anställda med permanent eller provanställning på grundval av arbetsprestanda och beteende, inklusive rimliga ansträngningar av tillfällig varaktighet för korrigering av otillräcklig prestanda eller oacceptabelt beteende, och separation för orsak;

3. Likabehandling av anställda och sökande endast med avseende på kunskap, skicklighet, förmåga och vilja att utföra arbetet;

4. Lönesatser baserat på det arbete som tilldelats och utförts; och,

5. Urval och kvarhållande av anställda säkra från politiska influenser.

(ord. 11-05, ändrad, 06/23/2011; ord. 92-13, tillagd, 05/21/1992)

3.18.020 diskriminering förbjuden.

det är Skagways kommuns policy att inte diskriminera vid rekrytering, anställning, ersättning, befordran och alla andra anställningsvillkor på grundval av ras, färg eller nationellt ursprung, religion eller trosbekännelse, kön, ålder, fysiska eller psykiska handikapp, civilstånd, förändringar i civilstånd, graviditet eller föräldraskap. Kommunen ska inte diskriminera funktionshindrade sökande eller anställda i anställningsåtgärder, förutsatt att personen, med eller utan rimlig anpassning, kan utföra de väsentliga funktionerna i jobbet. Det är också kommunens politik att inte diskriminera på grund av en persons politiska åsikter eller tillhörighet. Ingen anställd får hjälpa, abet, tvinga, tvinga eller konspirera för att släppa eller få en annan anställd att avgå på grund av olagliga diskriminerande faktorer.

(Ord. 11-05, Ändrad, 06/23/2011; Ord. 92-13, Tillagd, 05/21/1992)

3.18.030 Administration.

som fastställts i avsnitt 3.01.095 ska stadschefen ha övergripande auktoritet och ansvar för personalhantering för alla kommunala avdelningar. Med hänvisning till Avsnitt 3.01.095 (C) (7) skall förvaltaren fungera som personalansvarig, såvida inte församlingen bemyndigar förvaltaren att utse en personalansvarig.

(ord. 11-05, ändrad, 06/23/2011; ord. 92-13, tillagd, 05/21/1992)

3.18.040 Personalregler.

A. församlingen ska genom resolution anta de personalregler som kan vara nödvändiga för att genomföra syftet med detta kapitel och genomföra denna personalhanteringsplan.

B. personalreglerna ska innehålla följande:

1. Förberedelse, underhåll och administration av en positionsklassificeringsplan;

2. Utarbetande, underhåll och administration av en kompensationsplan;

3. Användning av rekryterings -, undersöknings-och urvalsmetoder som rättvist testar kunskapen, skickligheten, förmågan och villigheten hos den undersökta personen för att fullgöra uppgifterna för den position eller klass för vilken anställning söks;

4. Metoder och typer av utnämningar till kommunal service och lämpliga provperioder;

5. Arbetstid och kommunala helgdagar;

6. Förfaranden för genomförande av prestationsbedömningar;

7. Utveckling av personal Utbildningsprogram;

8. En ledighet politik;

9. Förfaranden för avgång och frivillig degradering;

10. Förfaranden för granskning av omtvistade personalåtgärder och lösning av anställdas klagomål och överklaganden;

11. Riktlinjer och förfaranden för minskning av arbetskraften;

12. Policyer och förfaranden som reglerar förbjudna eller begränsade aktiviteter, inklusive men inte begränsat till politiska aktiviteter, diskriminering av anställning, trakasserier, nepotism, drog-och alkoholanvändning och utanför anställning;

13. Förfaranden för ersättning och ersättning för anställda; och

14. Andra frågor som kan vara nödvändiga för att genomföra och genomdriva detta kapitel.

(ord. 11-05, ändrad, 06/23/2011; ord. 92-13, tillagd, 05/21/1992)

3.18.050 undantagna anställda.

personalhanteringsplanen gäller för alla anställda i kommunstyrelsen i stadsdelen med undantag för undantagna anställda. Undantagna anställda är anställda vars positioner fylls av en person som tjänar till borough assembly och vars anställningstid bestäms av borough assembly. Undantagna positioner är borough manager, Borough clerk, Borough kassör, polischef, clinic verkställande direktör och borough attorney. En undantagen anställd omfattas av bestämmelserna i personalhanteringsplanen om inte annat föreskrivs i arbetstagarens anställningsavtal. Bestämmelser om klagomål, disciplin och utvärderingsförfaranden gäller förutom att en undantagen anställd kan sägas upp utan orsak när som helst, såvida inte en skriftlig uppsägning av arbetstagarens anställningsavtal specifikt föreskriver något annat.

(Ord. 11-05, Ändrad, 06/23/2011; Ord. 92-13, tillsatt, 05/21/1992)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.